Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jacques & partner s.r.o. IČ 26191113 se sídlem Libeř 167, Dolní Břežany (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Jacques & partner s.r.o., Libeř 167, Dolní Břežany
Email: info@jacques.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
podílející se na zajištění provozu služeb,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2023.

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje nábytku, matrací, roštů, lůžkovin a souvisejícího zboží mezi společností Jacques & partner, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající Jacques & partner, s.r.o., IČ 26191113, se sídlem Libeř 167, 25241 Dolní Břežany, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 78371, zabývající se výrobou a prodejem nábytku a prodejem souvisejícího zboží jak dalším prodejcům, tak i spotřebitelům.

Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předá prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na prodejním dokladu.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Prodejce nábytku, interiérový architekt – při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k dani) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (prodejcem nábytku, interiérový architekt, nebo kupující s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Inividuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, firemního loga či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu tohoto návrhu (závazným potvrzením objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání, transakce platební kartou přes internetovou bránu banky). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je registrován jako správce osobních údajů pod číslem 00026487. Kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (doprava, montáž, příplatkové provedení, apod…). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti vývoji cen surovin. Pokud kupující s takovou cenou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

elektronickou poštou na adrese info@jacques.cz
osobně na prodejně
na telefonním čísle 605210653
telefonicky s příslušnou kontaktní osobou viz. sekce kontakty na www.jacques.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronickou poštu nebo písemnou formou (e-mail, na prodejně) a uvést následující údaje:

jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
název zboží
jednotkovou cenu
způsob odebrání, dopravy
požadována montáž
dodací adresu
podpis osoby oprávněné objednávat zboží
všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Odstoupení od smlouvy

Podmínky uvedené v této části VOP jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem, ostatní případy jsou dány další kapitolou těchto VOP.

Kupující spotřebitel má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v soulasu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (doprava, montáž)

b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (vyráběné zboží na zakázku, apod..), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, dopoučujeme pro rychlé vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zda-li bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li ke zboží poskytnuty dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 obč.z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinnen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel

V případě, že kupující není spotřebitel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP dává kupující souhlas ke zpracování osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
Platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že v případě objednává-li si zboží, které prodávající nemá skladem a které bude na základě objednávky kupujícího vyrábět či upravovat, má prodávající právo po kupujícím požadovat složení zálohy. Záloha je vyúčtována při dodání zboží, není-li individuálně sjednáno jinak.

V případě že nepřevezme kupující takto objednané zboží z jakýchkoliv důvodů, záloha propadá ve prospěch prodávajícího. Tím není dotčeno právo prodávajícího na požadování úhrady dalších vzniklých nákladů souvisejících s a vynaložených na vyřízení objednávky kupujícího.

Možnosti platby jsou:

a) platba v hotovosti při nákupu

b) platba předem bankovním převodem

c) platba kartou

d) na dobírku při doručení zboží

e) platba na fakturu se splatností (pouze pro prodejce, kteří platí včas ve splatnostech)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Osobní odběr je možný na kterékoliv provozovně prodávajícího a na základě informace prodávajícího, že zboží je připraveno k odběru.

Doručení vlastní dopravou prodávajícího: Zboží je možné dodat na místo kupujícího vlastními rozvozovými auty prodávajícího, cena je určena dle aktuálního ceníku. Doprava nezahrnuje výnos zboží do patra a montáž. Termín doručení je se zákazníkem sjednán individuálně.

Zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou CS Express, Radialtrans, Toptrans apod… nebo Českou poštou. Rozhodující pro výběr přepravní služby je velikost zásilky. Řada přepravců (Česká pošta, PPL) má rozměrové limity pro příjem zásilek. Nábytek, matrace, rošty a jiné objemné výrobky zpravidla doporučujeme přepravovat službou TOPTrans. Menší výrobky jako jsou např. lůžkoviny, chrániče, čabraky, polštáře je možné zaslat prostřednictvím České pošty. Cena dopravy se řídí aktuálními ceníky přepravce. Termín doručení dle vybrané přepravní služby, kterou přepravce garantuje.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinnen, kupujícímu, který je spotřebitelem, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem nebo řidičem prodávajícího stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat do přiloženého dokladu ke zboží v případě vlastní dopravy prodávajícího nebo do dodacího listu přepravce v případě přepravní služby.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@jacques.cz, v případě přepravní služby sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.